Γ. Δροσίνης, Γ. Κασδόνης
Νεοελληνικά αναγνώσματα προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων, Τόμος Α΄ .
[1889, 3rd edition]