Α. Λαζάρου, Δ. Χατζής, Ελένη Βουραζέλη-Μαρινάκου
Ιστορία Ελληνορωμαϊκή-Βυζαντινή Μεσαιωνική Ευρώπη 146 π. Χ-1453 μ.Χ. Β΄ και Ε΄ Γυμνασίου
[1972, 17th edition]