Απολλόδωρος, Αιλιανός (Claudius Aelianus), Παν. Δ. Φωτόπουλος (σχόλια)
Εκλογαί εκ της Βιβλιοθήκης του Απολλόδωρου και της Ποικίλης Ιστορίας του Αιλιανού Δια την Α΄ Τάξιν των Γυμνασίων και Ημιγυμνασίων
[1936]