Λάζαρος Κίτσος
Στοιχειώδες βιβλίον της γαλλικής γλώσσης δια τα Ελληνικά Σχολεία και Παρθεναγωγεία
[1913]