Π. Γαβρεσέας
Εγχειρίδιο Φυτολογίας. Προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ Τάξεως των Εξαταξίων Γυμνασίων και Ημιγυμνασίων και Δ΄ των Οκτατάξιων Γυμνασίων