Νείλος Σακελλαρίου
Πρακτική γεωμετρία δια τα Ελληνικά Σχολεία, τα Αστικά και τα Ανώτερα Παρθεναγωγεία
[1922, 2nd edition]