Θεόδωρος. Γ. Κύπριος
Γραμματική της γαλλικής γλώσσης δια τας τέσσαρας τάξεις των Τετραταξίων Γυμνασίων, τας αντιστοίχους τάξεις των λοιπών σχολείων της μ. εκπαιδεύσεως, την Γ΄ τάξιν των Αστικών Σχολείων των θηλέων και δια τα διδασκαλεία της δημοτικής εκπαιδεύσεως
[1925, 2nd edition]