Ιωσήφ Λαγκαδής
Γαλλική Χρηστομάθεια, προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ τάξεως του Γυμνασίου, τόμος Β΄
[1906, 1st edition]