Χρίστος Μαλλιαρός
Ιστορία των ανατολικών λαών και της αρχαίας Ελλάδος από των Μηδικών Πολέμων μέχρι του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου δια την Β΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1964, 6th edition]