Θρασύβουλος Σ. Βλησίδης
Στοιχεία ζωολογίας προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ τάξεως των Γυμνασίων
[1937, 3rd edition]