Π. Γ. Τσιλήθρας
Μεθοδικόν εγχειρίδιον ζωολογίας προς χρήσιν των μαθητών της τρίτης τάξεως των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1949, 9th edition]