Γ. Λογοθέτης, Ε. Αντωνιάδης, Μ. Ρόκος, Γ. Σαμαράς
Γραμματική της ελληνικής γλώσσης συνταχθείσα τη συνεργασία τεσσάρων διδασκάλων της Ευαγγελικής Σχολής προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων αμφότερων των φύλων : δια την πέμπτην και έκτην τάξιν
[1926, 13th edition]