Νικόλαος Α. Παπαγιαννόπουλος
Ιερά Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης δια την πρώτην τάξιν του Ελληνικού Σχολείου
[1919, 4th edition]