Αδαμάντιος Ι. Αδαμαντίου
Αρχαία ελληνική Ιστορία (2000-323 π. Χ). Δια την Α΄ των Γυμνασίων
[1929]