Ιωάννης Σαρρής
Γεωγραφία, Ο κόσμος εκτός της Ευρώπης, δια την Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1950]