Ιωάννης Θ. Ρώσσης
Κατάλογος ανωμάλων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσης. Μάλιστα δε της Αττικής Διαλέκτου μετά ποικίλων τεχνολογικών σημειώσεων προς χρήσιν των μαθητών των Ελλην. Σχολείων, Παρθεναγωγείων και Γυμνασίων
[1905]