Ιω. Ζ. Καρακατσάνης
Συστήματος Ορθογραφίας μέρος πρώτον περιλαμβάνον τα περί ονομάτων, αντωνυμιών, αριθμητικών κ.λ.π. μέρη της Γραμματικής
[1922, 20th edition]