Κωνσταντίνος Σ. Κατεβαίνης
Συντακτικόν της ελληνικής γλώσσας προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων
[1922, 2nd edition]