Νικόλαος Δ. Νικολάου
Τριγωνομετρία δια την Δ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1967, 11th edition]