Δ. Κοντογιάννης, Ν. Κοντόπουλος, Μ. Οικονόμου, Κ. Α. Ρωμαίος
Νεοελληνικά αναγνώσματα διά την Α΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1946]