Κουίντος Οράτιος Φλάκκος (Q. Horatius Flaccus), Ζαφείριος Ν. Φραγκίσκος (εισαγωγή, σχόλια)
Ορατίου Ωδαί (Εκλογαί) δια την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1949]