Αθανάσιος Γ. Αργυρόπουλος
Μουσική αγωγή : σύστημα διδασκαλίας της μουσικής μετά σχετικής εγκυκλοπαίδειας (εις τρία τεύχη & συμπλήρωμα) : εγκεκριμένον προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξεως των Γυμνασίων και των ανωτέρων Παρθεναγωγείων και των μαθητών της Α΄ τάξεως των διδασκαλείων
[1933, 2nd edition]