Ξενοφών, Βασίλειος Φάβης (μετάφραση)
Ξενοφώντας Κύρου Ανάβασις εκλογαί. Προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ και Β΄ Τάξεως του Γυμνασίου
[1931, 5th edition]