Θουκυδίδης, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Θουκυδίδου το δεύτερον βιβλίον κατ΄ εκλογήν. Δια την Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1934, 10th edition]