Απολλόδωρος, Αιλιανός (Claudius Aelianus), Νικ. Ι. Ζαφειρίου (σχόλια)
Εκλογαί εκ της Βιβλιοθήκης του Απολλοδώρου και της Ποικίλης Ιστορίας του Αιλιανού. Προς χρήσιν της Πρώτης Τάξεως των Ημιγυμνασίων και Γυμνασίων
[1937]