Δ. Ανδρεάδης, Π. Παπαχριστοδούλου.
Ο Φάρος του χωριού, Αναγνωστικό Δ΄ Δημοτικού
[1926, 3rd edition]