Ιωάννης Ν. Σιδέρης
Νεοελληνική Ανθολογία επική ποίησις-δραματική ποίησις-λυρική ποίησις προς χρήσιν των τριών τάξεων των διδασκαλείων και ανάγνωσιν κατ΄ οίκον υπό των μαθητών της Γ΄ και Δ΄ τάξεων των Γυμνασίων
[1924, 4th edition]