Ιωάννης Θ. Ρώσσης
Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης μάλιστα δε της Αττικής διαλέκτου προς χρήσιν των μαθητών των Ελλην. Σχολείων, Παρθεναγωγείων και Γυμνασίων
[1907, 3rd edition]