Λεωνίδας Σπ. Λιώκης
Στοιχεία Ανοργάνου Χημείας δια την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1962, 4th edition]