Β. Καρώνης, Σ. Σερμπέτης, Θ. Φράσσαρης
Χημεία με στοιχεία ορυκτολογίας Β΄ Γυμνασίου
[1979, 3rd edition]