Γεώργιος Βάρβογλης
Οργανική Χημεία Γ΄ Λυκείου
[1982, 22nd edition]