Γεώργιος Βάρβογλης
Οργανική Χημεία Γ΄ Λυκείου
[1980, 20th edition]