Ιωάννης Φ. Πανάκης
Μαθηματικά Β΄ Λυκείου τριγωνομετρία
[1978, 7th edition]