Ιωάν. Πανάκης
Μαθηματικά Ε΄ Γυμνασίου (θετικής κατευθύνσεως), τόμος Γ΄
[1972, 2nd edition]