Ιωάν. Πανάκης
Μαθηματικά Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ Γυμνασίου, τόμος Β
[1972, 4th edition]