Ιωάν. Πανάκης
Μαθηματικά Δ΄ και Ε΄ Γυμνασίου, τόμος Β
[1971, 3rd edition]