Γ. Μπούσγος, Ι. Ταμβακλής
Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου, τόμος Α΄
[1976, 8th edition]