Α. Λαζάρου, Δ. Χατζής
Επίδρασις του ελληνικού πολιτισμού εις τους Ρωμαίους. Γ΄ Γυμνασίου
[1967, 12th edition]