Χρ. Γ. Παπανικολάου
Ευκλείδειος γεωμετρία για τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου
[1978, 4th edition]