Ν. Λιβαδάς (επιμ.)
Εμπορικά Αναγνώσματα δια τας εμπορικάς σχολάς, τόμος Δ΄, δια την Δ΄ τάξιν
[1930]