Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία Β΄ Λυκείου
[1978, 1st edition]