Λεωνίδας Σπ. Λιώκης
Στοιχεία Ανόργανης Χημείας Α΄ και Β΄ Λυκείου
[1978, 17th edition]