Ευαγ. Κοφινιώτης
Αναγνώσματα Ηροδότου μετά εισαγωγής περί του βίου και της διαλέκτου τούτου προς χρήσιν των μαθητών Γυμνασίων και Παρθεναγωγείων.
[1882]