Ι. Μάσσος, Α. Ζάγκας, Γ. Κούβελας
Χριστιανισμός και κόσμος Β΄ Λυκείου
[1978, 1st edition]