Ιωάννης Θ. Παπαβασιλείου
Υγιεινή Ε΄ Γυμνασίου
[1969, 1st edition]