Νικόλαος Δ. Νικολάου
Πρακτική γεωμετρία προς χρήσιν των μαθητών και μαθητριών των Ελληνικών και Αστικών Σχολείων
[1927, 4th edition]