Ν. Κοντόπουλος, Μ. Οικονόμου, Θ. Μακρόπουλος
Νεοελληνικά αναγνώσματα διά την Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων και την Α΄ τάξιν των Αστικών σχολείων
[1947]