Μιχαήλ Χ. Οικονόμου
Νεοελληνικά αναγνώσματα διά την Α΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1938, 9th edition]