Κώστας Παρορίτης, Αλκ. Αργυρόπουλος
Νεοελληνικά αναγνώσματα δια την τετάρτην τάξιν των Γυμνασίων θηλέων
[1930]