Κώστας Παρορίτης, Αλκ. Αργυρόπουλος
Νεοελληνικά αναγνώσματα δια την τρίτην τάξιν του Γυμνασίου Θηλέων
[1930]